Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 154/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
154/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-07-26 03:41
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότη σης αναφορικά με τη δυνατότητα ή μη παραίτησης ιδιώτη από το δικαίωμα αποζημίωσης που είναι σε ιδιοκτησία του, που έχει απαλλοτριωθεί.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   – Ο μ ό φ ω ν α

 

Διορίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου για την προκειμένη υπόθεση, τον κ. Παναγιώτου Γεώργιο, προς τον  οποία παρέχει την εντολή και το δικαίωμα να συντάξει γνωμοδότηση για τη δυνατότητα παραίτησης ιδιοκτήτη απαλλοτριωθείσας έκτασης από την αξίωση αποζημίωσης και σε θετική περίπτωση να συντάξει και το οικείο συμφωνητικό.

Για τη σύνταξη της γνωμοδότησης κρίνεται  ότι θα απαιτηθούν δύο (2) ώρες εργασίας και η αμοιβή του  ανωτέρω δικηγόρου θα υπολογισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων ν. 4194/2013 (ΦΕΚ  208/τ. Α΄/2013).

2018-07-28T14:43:26+00:00 Ιούλιος 26th, 2018|
Επιστροφή