Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 114/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
114/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-06-24 09:34
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας υλικών (λαμπτήρες κτλ) για τη συντήρηση του δημοτ. ηλεκτροφωτισμού Δ.Κ. Λ – Π.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   – Ο μ ό φ ω ν α

 

Εγκρίνει τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας ‘’Προμήθεια υλικών (λαμπτήρες κτλ) για τη συντήρηση του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας’’ προϋπολογισμού δαπάνης 59.969,78 € και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ εξ €  14.392,75 συνολικής δαπάνης 74.362,53 €, κατόπιν διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ΄αριθμ. 28/2018 μελέτης της Δ.Τ.Υ. του Δήμου με τίτλο ‘’Προμήθεια υλικών (λαμπτήρες κτλ) για τη συντήρηση του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας’’ καθώς και τους όρους διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανωτέρω προμήθεια

2018-06-24T21:34:18+00:00 Ιούνιος 24th, 2018|
Επιστροφή