Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 1/2019

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
1/2019
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2019-01-28 12:22
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Σύνταξη σχεδίου δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2019

Περίληψη:

Ο μ ό φ ω ν α (ως προς τα έσοδα)

 

Κατά   π λ ε ι ο ψ η φ ί α (ως προς τα έξοδα, μειοψηφούντος του κ. Δόσχορη)

Συντάσσει σε σχέδιο τον προϋπολογισμό Εσόδων και Εξόδων του Δήμου, για το οικονομικό έτος 2019, καθώς και Εισηγητική ΄Εκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, μαζί με αιτιολογική έκθεση κάθε μίας εγγραφής χωριστά, τόσο στο σκέλος των εσόδων, όσο και στο σκέλος των εξόδων, την οποία προσυπογράφει και από την οποία προκύπτει ότι τα έσοδα και τα έξοδα του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 έχουν αναλυτικά ως εξής:

ΕΣΟΔΑ

0

Τακτικά Έσοδα

8.325.628,84

01

Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία

145.131,72

02

Έσοδα από κινητή περιουσία                                                         

40.000,00

03

Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα                           

3.362.675,00

04

Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών                                                               

1.611.050,00

05

Φόροι και εισφορές                                                                      

740.000,00

06

Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες                                                           

2.401.572,12

07

Λοιπά τακτικά έσοδα                                                                      

25.200,00

1

Έκτακτα έσοδα                                                                            

3.811.618,60

11

Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας                                                                         

1.500,00

12

Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών                                                                

50.000,00

13

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις                                                 

3.463.143,20

14

Δωρεές – Κληρονομιές – Κληροδοσίες                                             

16.775,40

15

Προσαυξήσεις – Πρόστιμα – Παράβολα                                        

250.700,00

16

Λοιπά έκτακτα έσοδα                                                                   

29.500,00

2

Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώθηκαν                                                        

509.364,12

21

Έσοδα Π.Ο.Ε. τακτικά                                                               

476.064,12

22

Έσοδα Π.Ο.Ε. έκτακτα                                                                 

33.300,00

3

Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.                                                                                

10.280.484,81

31

Εισπράξεις από δάνεια                                                                            

0,00

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη                                                            

10.280.484,81

4

Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων και επιστροφές                                                               

2.654.520,00

41

Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων                                              

2.400.200,00

42

Επιστροφές χρημάτων                                                                  

32.000,00

43

Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους

222.320,00

5

Χρηματικό υπόλοιπο                                                                  

4.845.539,12

511

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα                                                                    

2.262.211,99

512

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα                                                                  

2.583.327,13

ΤΕΛΙΚΑ  ΣΥΝΟΛΑ  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ

30.427.155,49

 

ΕΞΟΔΑ

6

Έξοδα

10.794.117,52

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

4.302.623,30

61

Αμοιβές αιρετών και τρίτων                                                      

972.561,25

62

Παροχές τρίτων                                                                        

2.609.466,12

63

Φόροι τέλη                                                                                    

59.550,00

64

Λοιπά Γενικά Έξοδα                                                                

475.174,00

65

Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως                                                                        

119.848,54

66

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                            

1.058.220,00

67

Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους                                           

1.155.674,31

68

Λοιπά έξοδα                                                                              

41.000,00

7

Επενδύσεις

6.303.128,07

71

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων                          

1.621.560,56

73

Έργα

4.242.936,62

74

Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες                                                                   

438.630,89

75

Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)

0,00

8

Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και Προβλέψεις                                

13.315.024,57

81

Πληρωμές Π.Ο.Ε.                                                                      

749.874,84

82

Αποδόσεις

2.683.200,00

83

Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.

0,00

85

Προβλέψεις μη είσπραξης                                                                       

9.881.949,73

9

Αποθεματικό

14.885,33

ΣΥΝΟΛΑ:

30.427.155,49

2019-02-01T12:30:03+00:00 Ιανουάριος 28th, 2019|
Επιστροφή