Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 16/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
16/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-06-01 04:26
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Εισήγηση στο Δ.Σ. επί της έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί δημοτικής οδού στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ στη θέση «Κοκκινιές ή Κοκκινέδες» της Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α

 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, την έγκριση ενιαίας εισόδου – εξόδου οχημάτων (κατηγορία Β) στις εγκαταστάσεις (βιομηχανικό κτίριο) της εταιρείας «ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ»  που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή «ΚΟΚΚΙΝΙΕΣ ή ΚΟΚΚΙΝΕΔΕΣ» Αγίων Θεοδώρων, επί υπάρχουσας δημοτικής οδού και σε απόσταση 140,00 μέτρων από την τομή των αξόνων της δημοτικής  οδού με τον SERVICE ROAD Δ του Αυτοκινητόδρομου Αθηνών-Κορίνθου (Χ.Θ. 68+334 Αυτ/μου Αθηνών – Κορίνθου όπως απεικονίζεται στο κτηματολογικό διάγραμμα της μελέτης του Αυτ/μου Αθηνών – Κορίνθου)  και 62,00μ. από την τομή των αξόνων της αναφερόμενης δημοτικής οδού με άλλη κάθετη σε αυτήν δημοτική οδό, σύμφωνα με το από Δεκέμβριο 2017 κατατεθέν τοπογραφικό διάγραμμα και την από 16-05-2018 σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου μας, και υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 

 • Η παρούσα έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων αφορά τις εγκαταστάσεις της εταιρείας  «ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ»  , όπως περιγράφονται στο προηγούμενο εδάφιο της παρούσας και όπως εμφαίνονται στα ως άνω σχέδια  (Τοπογραφικά Διαγράμματα) και εφόσον τηρούνται οι πολεοδομικές προϋποθέσεις και λοιπές διατάξεις του  Ν.Ο.Κ.
 • Η δημιουργία άλλης εισόδου και εξόδου οχημάτων δεν επιτρέπεται.
 • Κατά  την φάση της ολοκλήρωσης  της ενιαίας εισόδου-εξόδου  ο μελετητής πολιτικός μηχανικός κ. Ιερόθεος Σταμάτης  και κατά τη φάση της λειτουργίας οι νόμιμοι ιδιοκτήτες των εγκαταστάσεων οφείλουν να εξασφαλίσουν ανεμπόδιστη την ορατότητα στον οδικό  και παρόδιο χώρο.
 • Σε περίπτωση κατασκευής εργασιών βελτίωσης ή διαπλάτυνσης της δημοτικής οδού στην περιοχή της εν λόγω σύνδεσης οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται αναντίρρητα με μέριμνα και δαπάνη τους να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προσαρμογή διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου στην νέα μορφή της οδού, με τα νέα δεδομένα και με τις υποδείξεις της αρμόδιας για την συντήρηση της οδού Υπηρεσίας και μετά από νέα έγκριση εισόδου – εξόδου.
 • Σε περίπτωση απαλλοτρίωσης από φορέα της οδού οι ιδιοκτήτες υποχρεούται αναντίρρητα με ευθύνη και δαπάνη του να μεταφέρει και να προσαρμόσει την είσοδο-έξοδο στα νέα δεδομένα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας μας και μετά από νέα έγκριση.
 • Η παρούσα ισχύει για μια τριετία και για το είδος της  εγκατάστασης για την οποία εκδόθηκε και δεν επέχει θέση οικοδομικής άδειας, απαγορευμένης της ίδρυσης άλλων εγκαταστάσεων ή αλλαγής χρήσεως αυτής.
 • Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης όλων των εργασιών μέσα στην ανωτέρω προθεσμία ή σε περίπτωση που αλλάξουν οι κυκλοφοριακές συνθήκες της oδού (διαπλάτυνση, ανακατασκευή κλπ), ή σε περίπτωση μετατροπής του είδους της εγκατάστασης ή προσθήκης νέων εγκαταστάσεων, η παρούσα έγκριση δεν ισχύει και απαιτείται νέα αίτηση (η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να υποβληθεί πριν τη λήξη της τριετούς προθεσμίας) για παράταση ισχύος ή για νέα έγκριση.
 • Κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών θα πρέπει να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα προς αποφυγή ατυχημάτων, για τα οποία σε περίπτωση που συμβούν αποκλειστική ευθύνη θα έχουν οι νόμιμοι ιδιοκτήτες των εγκαταστάσεων και ο επιβλέπων μηχανικός κ. Ιερόθεος Σταμάτης.
 • Με την φροντίδα και δαπάνες των νόμιμων ιδιοκτητών των εγκαταστάσεων θα γίνεται  ο καθαρισμός και η συντήρηση του προσώπου του γηπέδου με την δημοτική οδό καθώς και η συντήρηση της σήμανσης  και όπως εμφαίνονται στα εγκεκριμένα σχέδια.
 • Για την έκδοση άδειας λειτουργίας της επιχείρησης και σύμφωνα με το άρθρο 32 του Β.Δ465/70 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Π.Δ. 118/06 πλην των άλλων απαιτούμενων εγκρίσεων αρμόδιων υπηρεσιών, απαιτείται η έγκριση της υπηρεσίας μας ότι  οι εργασίες διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου και οδικής σήμανσης εκτελέσθηκαν πλήρως και σύμφωνα με τα υποβληθέντα – εγκριθέντα σχέδια του Μηχανικού κ. Ιερόθεου Σταμάτη.

 

 

 

 • Η παρούσα έγκριση δύναται να ανακληθεί εφόσον προκύψουν νέα δεδομένα ή άλλα στοιχεία αρνητικά σε σχέση με την ασφάλεια της κυκλοφορίας της οδού, τις πολεοδομικές διατάξεις του Ν.Ο.Κ.  ή οτιδήποτε άλλο προκύψει χωρίς να υπάρχει δικαίωμα ένστασης ή ένδικου μέσου από τους νόμιμους ιδιοκτήτες των εγκαταστάσεων καθ’ ότι με τις ανωτέρω προϋποθέσεις χορηγείται η παρούσα είσοδος-έξοδος σύμφωνα με τα σχέδια που υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν από την Υπηρεσία.
 • Οι  προς  τοποθέτηση  πινακίδες σήμανσης  πρέπει να είναι σύμφωνες  με τις ισχύουσες προδιαγραφές  του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.»

 

 

2018-08-16T11:28:30+00:00 Ιούνιος 1st, 2018|
Επιστροφή