Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 39/2022

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
39/2022
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2022-05-11 11:21
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Άρση εμπιστοσύνης στο πρόσωπο της Προέδρου Δ.Σ. λόγω πλημμελούς ασκήσεως των καθηκόντων της (ως προς τις υπόλοιπες παρατάξεις).

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       κατά       Π λ ε ι ο ψ η φ ί α

(μειοψηφούντων των  κ.κ. Θυμή Φιλίππου, Πέρρα Σωτήριου, Ράτη Σπυρίδωνα, Παπαθανασίου Αθανάσιου, Σακελλαρίου Αναστάσιου, Δήμου Κων/νου, Πρωτονοτάριου Δημητρίου, Κοντού Γεωργίου, Μουζάκη Αθανασίου και Κορδαλή Σωτηρίας)  

 

Την άρση εμπιστοσύνης στο πρόσωπο της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Κορδαλή Σωτηρίας για την πλημμελή άσκηση των καθηκόντων της κατά την συνεδρίαση της 29ης Μαρτίου 2022 η οποία δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο προοίμιο της παρούσας.

2022-05-11T11:21:59+00:00 Μάιος 11th, 2022|
Επιστροφή