Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 247/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
247/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-09-26 01:17
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

΄Εγκριση συμμετοχής του Δήμου μας στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
που αφορά ‘’Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφι-
κές εκμεταλλεύσεις.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι – Ο μ ό φ ω ν α

1.Αποδέχεται τη συμμετοχή του Δήμου στην υπ΄αριθμ. 40411/02-08-2018
(ΑΔΑ 67ΛΗ465ΧΘ7-6ΤΙ) Πρόσκληση !V του Υπουργείου Εσωτερικών για την
υποβολή αίτησης ένταξης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΄Αξονας προτεραιότητας
‘’Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιϊας’’ με τίτλο ‘’Βελτίωση της
πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις’’.
2.Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υπογράψει τα έγγραφα συμμετοχής
καθώς και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με το θέμα.

2020-03-10T01:22:45+00:00 Σεπτέμβριος 26th, 2018|
Επιστροφή