81/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
81/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-07-22 10:19
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Κατανομή ποσού #959.171,10# € από ΚΑΠ (μερικό υπόλοιπο έτους 2015 καθώς και ετών 2016, 2017, 2018 & μερικό ποσό 1ης δόσης έτους 2019), για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.

Περίληψη:

Κατανέμει το συνολικό ποσό των #959.171,10# € στον Κ.Α. 15-7336.003 του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, με τίτλο «Ανακατασκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου στην Περαχώρα», που προέρχεται από τακτικές επιχορηγήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών «ΚΑΠ» (τελικό υπόλοιπο έτους 2015 καθώς και των ετών 2016, 2017, 2018 & μερικό ποσό της 1ης δόσης έτους 2019), το οποίο έχει αποδεχτεί ο Δήμος μας κατά τα αναφερόμενα στο προοίμιο της παρούσης, σύμφωνα με την από 29/04/2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου,

2021-07-22T10:19:56+00:00 Ιούλιος 22nd, 2021|
Επιστροφή