450/2020

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
450/2020
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2020-12-22 10:51
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την
ανάθεση της προμήθειας φορτηγού με υδραυλική αρπάγη
και υδραυλικό γερανό.

Περίληψη:

1. Εγκρίνει το από 20-11-2020 (1ο) Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού/Αξιολόγησης προσφοράς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, που διενεργήθηκε μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (με α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 101655), για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια φορτηγού με υδραυλική αρπάγη & υδραυλικό γερανό».
2. Αναδεικνύει την εταιρεία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΕΕ», σύμφωνα με το ανωτέρω πρακτικό, ως προσωρινή ανάδοχο της εν λόγω προμήθειας, καθότι η προσφορά της, εξ € #109.900,00# (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη μόνο βάσει της τιμής και σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης.

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 361 του Ν.4412/2016 εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την κοινοποίησή της.

2020-12-22T10:51:56+00:00 Δεκέμβριος 22nd, 2020|
Επιστροφή