32/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
32/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-07-22 10:30
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Χορήγηση ή μη θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού Δαμασκηνού 3Β
στο Λουτράκι, κατόπιν αιτήματος.

Περίληψη:

Τη χορήγηση στον κ. Μπαριαμάι Μουράτ, κατόπιν αιτήματος, θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού Δαμασκηνού έμπροσθεν της όψης του ακινήτου με αριθ. 3Β στο Λουτράκι, όπου και επιτρέπεται η στάθμευση, σύμφωνα με την από 29/05/2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας και τη θετική γνωμοδότηση του Προέδρου της Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας.
Για την ακριβή οριοθέτηση της θέσης θα πρέπει να παρευρίσκεται μηχανικός της οικείας Υπηρεσίας.
Ο ενδιαφερόμενος, μετά την παρέλευση τριετίας, θα πρέπει να ενημερώνει εγγράφως τον Δήμο ότι όλα τα δικαιολογητικά που έχει προσκομίσει με την αρχική του αίτηση βρίσκονται σε ισχύ και ότι εξακολουθεί να υφίσταται η ανάγκη διατήρησης της θέσης αυτής.
Η Υπηρεσία θα πρέπει να ενημερώνεται από τον ενδιαφερόμενο για κάθε μεταβολή των στοιχείων, όπως ο αριθμός κυκλοφορίας αυτοκινήτου, αλλαγή διεύθυνσης κλπ.

2021-07-22T10:31:17+00:00 Ιούλιος 22nd, 2021|
Επιστροφή