27/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
27/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-07-28 11:00
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εναέριας διέλευσης
των υφιστάμενων αγωγών της ΜΟΤΟΡ ΟЇΛ (ΕΛΛΑΣ) μέσω
μεταλλικής γέφυρας άνωθεν της πρώην Π.Ε.Ο. Αθηνών –
Κορίνθου.

Περίληψη:

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση εναέριας διέλευσης των υφιστάμενων αγωγών της ΜΟΤΟΡ ΟЇΛ (ΕΛΛΑΣ) μέσω μεταλλικής γέφυρας άνωθεν της πρώην Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 7126/13-05-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου μας, την από Ιανουάριο 2020 Τεχνική Έκθεση και τα από Ιανουάριο 2020 και Φεβρουάριο 2021 σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα που κατέθεσε η εν λόγω εταιρεία, συνταχθέντα από τη Χ. Μαραβέας και Συνεργάτες Ι.Κ.Ε.

2021-07-28T11:00:01+00:00 Ιούλιος 28th, 2021|
Επιστροφή