26/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
26/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-07-28 10:55
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση ή μη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της
Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου έμπροσθεν των εγκαταστάσεων
της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟЇΛ (ΕΛΛΑΣ), στα πλαίσια κατασκευής
του έργου νέας όδευσης καλωδίων (DUCT BANK).

Περίληψη:

Εγκρίνει τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της ΠΕΟ Αθηνών – Κορίνθου από τη ΧΘ 69+870 έως την ΧΘ 70+350 (νυν δημοτικό οδικό δίκτυο) έμπροσθεν εγκαταστάσεων εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟЇΛ (ΕΛΛΑΣ) στα πλαίσια κατασκευής του έργου νέας όδευσης καλωδίων τους (DUCT BANK), και συγκεκριμένα για χρονικό διάστημα επτά (7) ημερών, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 7335/17-05-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. και Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή σχετικά με το θέμα, καθώς και τα από Απρίλιο 2021, συνταχθέντα από τη Χ. Μαραβέας και Συνεργάτες Ι.Κ..Ε., Τεχνική Έκθεση, τοπογραφικό διάγραμμα – οριζοντιογραφία & τομή διέλευση καλωδίων από την Π.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου και τοπογραφικό διάγραμμα – κυκλοφοριακές ρυθμίσεις/παράκαμψη στο στάδιο διακοπής της κυκλοφορίας/εκτέλεση των εργασιών το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

2021-07-28T10:55:11+00:00 Ιούλιος 28th, 2021|
Επιστροφή