24/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
24/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-10-06 09:17
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Διατύπωση προτάσεων, για την εκτέλεση έργων εντός της Κοινότητας Πισίων, προκειμένου να
συμπεριληφθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων, έτους 2022΄΄.

Περίληψη:

Εισηγείται στην Εκτελεστική Επιτροπή, προτεινόμενα έργα για την Κοινότητα Πισίων, που θα πρέπει να περιληφθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων (Τ.Π.Ε.Ε.) του Δήμου για το έτος 2022

2021-10-06T09:17:31+00:00 Οκτώβριος 6th, 2021|
Επιστροφή