22/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
22/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-06-08 10:05
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

: Ανάκληση ή μη άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.

Περίληψη:

Ανακαλεί την υπ΄ αριθ. 2583/19-06-2012 άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, η οποία είχε χορηγηθεί στην κα. Βολισσιάνου Μαρία του Σταματίου, λόγω μη υποβολής αιτήματος θεώρησής της, εντός της ταχθείσας εκ του νόμου προθεσμίας, σύμφωνα με την από 18-05-2021 εισήγηση του Γραφείου Αδεοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Τμήματος Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.

Κατά της παρούσας χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Α.Υ.Ε. ΟΤΑ), μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε ο ενδιαφερόμενος πλήρη γνώση αυτής.

2021-06-08T10:05:32+00:00 Ιούνιος 8th, 2021|
Επιστροφή