217/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
217/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-07-01 01:12
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

:΄Εγκριση μετακινήσεων Δημάρχου και Αντιδημάρχων εκτός έδρας
(Ιούλιος 2021). Εξειδίκευση πίστωσης.

Περίληψη:

Εγκρίνει δέκα (10) εκτός έδρας μετακινήσεις του κ. Δημάρχου και πέντε (5) των κ.κ. Αντιδημάρχων στο εσωτερικό, τον μήνα Ιούλιο 2021, για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.

Εξειδικεύει πίστωση συνολικού ποσού 150,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 00-6421.001 «Οδοιπορικά έξοδα & αποζημίωση των μετακινουμένων για υπηρεσία Δημάρχου – Αντιδημάρχων» του σκέλους των εξόδων τρέχοντος δημοτικού προϋπολογισμού, για
α)Δέκα (10) μετακινήσεις του κ. Δημάρχου και
β)πέντε (5) μετακινήσεις των κ.κ. Αντιδημάρχων
στο εσωτερικό τον μήνα Ιούλιο 2021 ήτοι 15 μετακινήσεις (αυθημερόν) : 15 Χ10,00 € =150,00 €.

Η έγκριση της δαπάνης που προκύπτει και η διάθεση της σχετικής πίστωσης θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018.

2021-07-01T13:12:57+00:00 Ιούλιος 1st, 2021|
Επιστροφή