216/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
216/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-07-01 12:46
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης της Υπηρεσίας ναυαγο-
σωστικής κάλυψης πολυσύχναστων ακτών Δήμου.

Περίληψη:

1. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 24/2021 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος, για την εκτέλεση της υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων ακτών Δήμου, και για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, ήτοι από την 1η-8-2021 έως και την 30η-9-2021, ενδεικτικού προϋπολογισμού #54.135,08# € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

2. Εγκρίνει την σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση) για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας.

3. Καταρτίζει τους όρους της πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών σε διαπραγμάτευση για την ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας, διάρκειας δύο (2) μηνών,

2021-07-01T12:46:59+00:00 Ιούλιος 1st, 2021|
Επιστροφή