215/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
215/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-07-01 12:50
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας
ανατρεπόμενου φορτηγού μικτού φορτίου 3,5 τόνων με
υδραυλική ράμπα.

Περίληψη:

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας ανατρεπόμενου φορτηγού μικτού φορτίου 3,5 τόνων με υδραυλική αρπάγη με ανάδοχο την εταιρεία ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. / Ι. ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε., μέχρι την 2α Νοεμβρίου 2021, χωρίς καμία αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 καθώς και το υπ΄ αριθ. 16-06-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου μας.

2021-07-01T12:50:25+00:00 Ιούλιος 1st, 2021|
Επιστροφή