209/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
209/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-07-01 12:44
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη νομική στήριξη
του Δήμου, ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου, κατόπιν
της υπ΄ αριθ. 137/25-5-2021 σχετικής κλήσης (εξ αναβολής).

Περίληψη:

Διορίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου τον κ. Παπακωνσταντίνου Κων/νο, προς τον οποίο παρέχει την εντολή και το δικαίωμα να παραστεί ενώπιον του Δικαστικού Μεγάρου Πατρών που θα συνεδριάσει το Πειθαρχικό Συμβούλιο ΟΤΑ την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 και ώρα 9:00 π.μ. (αίθουσα Μ.Ο.Ε.), ημερομηνία συζήτησης της αναφερόμενης στο προοίμιο υπόθεσης, καθώς και σε κάθε νέα, μετά από αναβολή, συζήτησή της αλλά και ενώπιον των δικαστηρίων που τυχόν θα δικάσουν κατ’ έφεση την ανωτέρω υπόθεση και γενικά να ενεργήσει οτιδήποτε επιβάλλεται για την υποστήριξη των δημοτικών συμφερόντων και τη διεκπεραίωση της διδομένης με την παρούσα απόφαση σ’ αυτόν εντολής μας.

2. Εγκρίνει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, βάσει των ελαχίστων δικηγορικών αμοιβών, στο συνολικό ποσόν των #980,00# € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) σύμφωνα με την προσφορά του και τις διατάξεις του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/τ. Α΄/2013) του Κώδικα περί Δικηγόρων.

2021-07-01T12:44:57+00:00 Ιούλιος 1st, 2021|
Επιστροφή