206/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
206/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-07-01 12:57
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών μίσθωσης ακινήτων.

Περίληψη:

Συγκροτεί τριμελή Επιτροπή για τη διεξαγωγή δημοπρασιών μίσθωσης ακινήτων από το Δήμο, για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι μέχρι 31-12-2023, αποτελούμενη από τους κάτωθι:

1. Παντελέου Κων/νο δημοτικό σύμβουλο, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον επίσης δημοτικό σύμβουλο Ράτη Σπυρίδωνα,
2. Καπετανόπουλο Ιωάννη δημοτικό υπάλληλο κλάδου ΠΕ3 – πολιτικών μηχανικών ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον δημοτικό υπάλληλο Μελέτη Κων/νο κλάδου ΠΕ5 – μηχανολόγων – μηχανικών,
3. Ρουμελιώτου Νεκταρία δημοτική υπάλληλο κλάδου ΠΕ1 – Διοικητικών ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια την δημοτική υπάλληλο Σκάζα Αναστασία κλάδου ΠΕ1 – Διοικητικών,

2021-07-01T12:57:07+00:00 Ιούλιος 1st, 2021|
Επιστροφή