197/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
197/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-07-01 12:42
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:
«Διαμόρφωση και κατασκευή πεζόδρομων και ποδηλατό-
δρομων εντός σχεδίου πόλης Ισθμίας».

Περίληψη:

Εγκρίνει την 2η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση και κατασκευή πεζόδρομων και ποδηλατόδρομων εντός σχεδίου πόλης Ισθμίας», με ανάδοχο τον Λαμπρινάκο Αλέξανδρο – πολιτικό μηχανικό, για χρονική διάρκεια δύο (2) μηνών, ήτοι μέχρι την 7η Αυγούστου 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 καθώς και το από 07-06-2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου μας.

2021-07-01T12:42:26+00:00 Ιούλιος 1st, 2021|
Επιστροφή