19/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
19/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-04-28 10:29
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί
αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της υφιστάμενης βιοτεχνίας ειδών λαϊκής
τέχνης καθώς και του υπό ίδρυση ελαιοτριβείου της εταιρείας «ΑΦΟΙ
ΠΡΟΦΗΤΗ Ε.Ε.» στη θέση «Κεσίμια» Κυρα – Βρύσης.

Περίληψη:

Εισηγείται στο Δ.Σ. την έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στις εγκαταστάσεις της υφιστάμενης βιοτεχνίας ειδών λαϊκής τέχνης καθώς και του υπό ίδρυση ελαιοτριβείου της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΠΡΟΦΗΤΗ Ε.Ε.», με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 85168802000, που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή “Κεσίμια” Κυρα – Βρύσης της Κοινότητας Ισθμίας, επί υπάρχουσας αγροτικής οδού, όπως απεικονίζεται στο από Δεκέμβριο 2020 τοπογραφικό διάγραμμα, σε κλίμακα 1:500, του Πτυχιούχου Πολιτικού Μηχανικού Τ.Ε. κ. Γρίσπου Νικολάου, το οποίο και θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εν λόγω έγκρισης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2420/31-03-2021 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου (η οποία εξετάζει την έγκριση μόνο από τεχνική άποψη ως προς την εκπλήρωση των δύο κριτηρίων – ορατότητας και απόστασης και όπως ελέγχθησαν από αυτή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις)

2021-04-28T10:29:20+00:00 Απρίλιος 28th, 2021|
Επιστροφή