167/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
167/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-06-08 09:12
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης
προμήθειας και τοποθέτησης στεγάστρων στάσεων.

Περίληψη:

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας και τοποθέτησης στεγάστρων στάσεων αστικής συγκοινωνίας του Δήμου μας, με ανάδοχο την εταιρεία PAPPAS J. SPORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, μέχρι την 30η Ιουνίου 2021, χωρίς να μεταβάλλεται η φύση της σύμβασης και το συμβατικό συνολικό αντικείμενο αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 καθώς και το υπ΄ αριθ. 7979/26-05-2021 έγγραφο του Τμήματος έκδοσης οικοδομικών αδειών & ελέγχου κατασκευών της Δ/νσης Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου μας.

2021-06-08T09:12:07+00:00 Ιούνιος 8th, 2021|
Επιστροφή