164/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
164/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-06-08 09:58
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Yποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου μας στο Πρόγραμμα
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ 08 με τίτλο
«Smart cities ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την
ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση –
πολιτισμό, τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής
προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από
την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19». Ορισμός
υπεύθυνου για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της πράξης .

Περίληψη:

1. Αποδέχεται τους όρους της υπ’ αριθ. 19576/19-10-2020 (ΑΔΑ:6ΘΚΡ46ΜΤΛ6-ΒΦ4) ΑΤ08 Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ).
2. Εγκρίνει την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου μας στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ08 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του άξονα προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό, τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19» για την πράξη με τίτλο: «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΦΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ «ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ».
3. Ορίζει τη δημοτική υπάλληλο κα ΑΝΤΩΝΙΟΥ Παναγιώτα, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού, ως αρμόδια επικοινωνίας και Υπεύθυνη για την υλοποίηση της πρότασης.
4. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για όλες τις απαραίτητες ενέργειες υποβολής της πρότασης σύμφωνα με τους όρους της.

2021-06-08T09:58:08+00:00 Ιούνιος 8th, 2021|
Επιστροφή