156/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
156/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-06-08 09:46
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την
εκτέλεση της παροχής Υπηρεσίας Λειτουργίας Μουσικής Σχολής
Δήμου (Αριθ. Μελ. 2/2021).

Περίληψη:

1. Εγκρίνει το από 10-05-2021 (1ο) Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού/Αξιολόγησης προσφοράς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, που διενεργήθηκε μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (με α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 108998), για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Λειτουργία Μουσικής Σχολής Δήμου».
2. Αναδεικνύει την εταιρεία «VTGS Ι.Κ.Ε.», σύμφωνα με το ανωτέρω πρακτικό, ως προσωρινή ανάδοχο της εν λόγω υπηρεσίας, καθότι η προσφορά της, εξ € #191.360,00# (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) και σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης.

2021-06-08T09:46:16+00:00 Ιούνιος 8th, 2021|
Επιστροφή