149/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
149/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-06-07 09:39
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Αποδοχή ποσού 58.920,00 € από ΥΠ.ΕΣ. (Β΄ τακτική
κατανομή έτους 2021) για κάλυψη λειτουργικών
δαπανών σχολείων.

Περίληψη:

Αποδέχεται ποσό #58.920,00# € προερχόμενο από το Υπουργείο Εσωτερικών (ΚΑΠ 2021) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου μας, ως Β΄ κατανομή έτους 2021, σύμφωνα με την από 11-05-2021 εισήγηση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας και την υπ’ αριθ. 33007/21 χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών και κατανέμει αυτό στο σκέλος των εξόδων στον Κ.Α. 00-6711.001 με τίτλο «Απόδοση επιχορηγήσεων σε σχολικές επιτροπές για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

2021-06-07T09:39:22+00:00 Ιούνιος 7th, 2021|
Επιστροφή