143/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
143/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-06-08 09:40
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Κατακύρωση προμήθειας καυσίμων – λιπαντικών για την κίνηση των
μεταφορικών μέσων και πετρελαίου θέρμανσης (26/2020 μελ.).
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 47/2021 σχετικής Α.Ο.Ε.

Περίληψη:

1. Διορθώνει τον τίτλο της απόφασης από ανάκληση στο ορθό «τροποποίηση της υπ’ αριθ. 47/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής».
2. Τροποποιεί, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, το σκέλος (2) του αποφασιστικού της υπ’ αριθ. 47/2021 Α.Ο.Ε., κατακυρώνοντας το αποτέλεσμα του διεξαχθέντος δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας αυτής, στους
 «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ, ΔΙΟΝΥΣ. ΜΙΛΤΙΑΔΗ» για τα 1ο, 2ο και 3ο ΤΜΗΜΑΤΑ της υπ’ αριθ. 26/2020 μελέτης, καθότι η προσφορά του, ήτοι έκπτωση -5%, -5% και 10%, αντίστοιχα, επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του όπως αυτή εκδίδεται από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας
και συγκεκριμένα για το
 1ο τμήμα στο συνολικό ποσό των #282.484,00# € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και αφορά την προμήθεια 166.000 λίτρων, κατόπιν των υπ’ αριθ. 331/13-10-2020, 2/07-01-2021, 69/17-03-2021, 141/14-05-2021, σύμφωνα με το από 18-05-2021 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Καθαριότητας & Διαχείρισης Απορριμμάτων.
 2ο τμήμα στο συνολικό ποσό των #45.800,00# € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και αφορά την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα δημοτικά κτίρια.
 3ο τμήμα στο συνολικό ποσό των #160.123,00# € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και αφορά την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για θέρμανση κολυμβητηρίου.
 «GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για το 4ο τμήμα της υπ’ αριθ. 26/2020 μελέτης, καθότι η προσφορά της, ποσού #12.006,75# € και προστιθεμένου του ΦΠΑ εξ € #2.881,62# συνολικού ποσού #14.888,37# €, κρίνονται οικονομικά συμφέρουσες για το Δήμο.
Eξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή των οικείων συμβάσεων.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 47/2021 Α.Ο.Ε

2021-06-08T09:40:08+00:00 Ιούνιος 8th, 2021|
Επιστροφή