118/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
118/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-06-07 09:17
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Υποβολή πρότασης ένταξης χρηματοδότησης του Δήμου μας στο
πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στα πλαίσια της πρόσκλησης
ΑΤ09 με τίτλο «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του
Προγράμματος». Ορισμός υπεύθυνου για την παρακολούθηση και
την υλοποίηση της πράξης .

Περίληψη:

1. Αποδέχεται τους όρους της υπ’ αριθ. 14577/24-07-2020 (ΑΔΑ:Ψ6ΘΞ46ΜΤΛ6-1ΩΕ, όπως έχει τροποποιηθεί) ΑΤ09 Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ).
2. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης ένταξης χρηματοδότησης του Δήμου μας στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ09 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του άξονα προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία – Προστασία της Δημόσιας Υγείας – Τεχνική Βοήθεια» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος» και συγκεκριμένα τη την πράξη με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ».
3. Ορίζει τον δημοτικό υπάλληλο κ. ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ, κλάδου ΠΕ3 –Πολιτικών Μηχανικών, ως αρμόδιο επικοινωνίας και Υπεύθυνο για την υλοποίηση της πρότασης.
4. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για όλες τις απαραίτητες ενέργειες υποβολής της πρότασης σύμφωνα με τους όρους της.

2021-06-07T09:17:32+00:00 Ιούνιος 7th, 2021|
Επιστροφή