104/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
104/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-04-20 02:20
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής
του Δήμου για την προμήθεια ενός αυτοκινούμενου αναρ-
ροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 6 κ.μ.

Περίληψη:

Εγκρίνει το 1ο πρακτικό της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την προμήθεια ενός αυτοκινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 6 κ.μ., σύμφωνα με το οποίο απορρίπτεται η μία και μοναδική υποβληθείσα προσφορά της εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.», λόγω έλλειψης τεχνικών προδιαγραφών, κηρύσσεται άγονος ο διαγωνισμός και ματαιώνεται, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο προοίμιο της παρούσας καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 106 παρ. 1α του Ν. 4412/2016.

2021-04-20T14:20:00+00:00 Απρίλιος 20th, 2021|
Επιστροφή