103/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
103/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-06-07 09:12
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Εισήγηση επί της 1ης μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού
τρέχοντος έτους .

Περίληψη:

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την πρώτη υποχρεωτική μερική αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους, σύμφωνα με την από 12-04-2021 εισήγηση της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών

2021-06-07T09:12:10+00:00 Ιούνιος 7th, 2021|
Επιστροφή