Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων

Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων 2018-04-24T00:59:04+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
206/2021 Οικονομική Επιτροπή

Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών μίσθωσης ακινήτων.

200/2021 Οικονομική Επιτροπή

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου μας και της Πε
ριφέρειας Πελοποννήσου για την εκτέλεση του έργου ‘’Βελτίωση προς
βάσεων στη λίμνη Ηραίου και προς αρχαιολογικό χώρο Ακραίου Ηραίου

215/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας
ανατρεπόμενου φορτηγού μικτού φορτίου 3,5 τόνων με
υδραυλική ράμπα.

216/2021 Οικονομική Επιτροπή

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης της Υπηρεσίας ναυαγο-
σωστικής κάλυψης πολυσύχναστων ακτών Δήμου.

209/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη νομική στήριξη
του Δήμου, ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου, κατόπιν
της υπ΄ αριθ. 137/25-5-2021 σχετικής κλήσης (εξ αναβολής).

197/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:
«Διαμόρφωση και κατασκευή πεζόδρομων και ποδηλατό-
δρομων εντός σχεδίου πόλης Ισθμίας».

189/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη νομική στήριξη
του Δήμου, ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου, κατόπιν
της υπ΄ αριθ. 137/25-5-2021 σχετικής κλήσης.

69/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Χορήγηση ή μη στη WIND HELLAS δικαιωμάτων διέλευσης για την
επέκταση δικτύου οπτικών ινών στο Λουτράκι.

67/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Κατανομή ποσού #53.000,00# € από ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ 2021) για την
κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2021.

66/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (στοχοθεσία),
έτους 2021, του ν.π.δ.δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου –
Περαχώρας».

61/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση ισολογισμού Δήμου, έτους 2019.

74/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Χορήγηση ή μη στη Μουλούδη Ελένη άδειας εγκατάστασης
& λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδειών περιορισμένης
διάρκειας εντός του Παραλιακού Πάρκου Λουτρακίου.
Καθορισμός ύψους Τέλους κατάληψης κοινοχρήστου
χώρου και εγγυητικής επιστολής.

73/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Χορήγηση ή μη στην Πούλου Παναγιού άδειας εγκατάστα –
σης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδειών περιορισμένης
διάρκειας εντός της Πλ. Εθνικής Αντίστασης (Ο.Τ. 11)
στους Αγ. Θεοδώρους. Καθορισμός ύψους τέλους κατά –
ληψης κοινοχρήστου χώρου & εγγυητικής επιστολής.

62/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Αποδοχή ή μη καταγραφής μέρους τμήματος του δημοτικού
δικτύου (αποχαρακτηρισμένο παλαιό οδικό τμήμα Εθνικής
Οδού – Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου), το οποίο διέρχεται των
εγκαταστάσεων της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟЇΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ως
δημοσίου κτήματος για λόγους ασφαλείας των εγκαταστά –
σεων της ανωτέρω εταιρείας, και έγκριση ή μη κυκλοφορια –
κών ρυθμίσεων στην περιοχή.

29/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Χορήγηση ή μη στη Μπαντούνα ΄Αννα προέγκρισης εγκατάστασης ψυχα
γωγικών παιδειών περιορισμένης διάρκειας, σε ιδιωτικό χώρο επί της
οδού Σαρωνικού 19 εντός του Ο.Τ. 20 στους Αγ. Θεοδώρους.

« First ‹ Previous 1 2 10 11 12 13 14 22 89 Next › Last »
Επιστροφή