Δήλωση Διαζυγίου (άρθρο 1438 Α.Κ. και 14 του ν. 344/1976)

Δήλωση Διαζυγίου (άρθρο 1438 Α.Κ. και 14 του ν. 344/1976)

Το διαζύγιο απαγγέλλεται:

Α) με αμετάκλητη δικαστική απόφαση  

Προθεσμία Δήλωσης : ”Ενας μήνας από την ημερομηνία που η δικαστική απόφαση για τη λύση του γάμου, έγινε αμετάκλητη

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

  • Δικαστική απόφαση

  • Παραίτηση από τα ένδικα μέσα ή έκθεση επίδοσης

  • Πιστοποιητικό πρωτοδικείου για τη μη άσκηση ενδίκων μέσων

  • Διαζευκτήριο από την Ι.Μ. άν ο γάμος είναι θρησκευτικός
  • ΑΜΚΑ και ΑΦΜ πρώην συζύγων

  • Αστυνομική ταυτότητα του δηλούντα

Εκπρόθεσμη δήλωση: που θα συμβεί μετά την ισχύ του νόμου 4144/2013 (8-5-2013).

Με απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης επιβάλλεται πρόστιμο

α) ύψους 100 € αν η δήλωση γίνει μετά την παρέλευση της μηνιαίας προθεσμίας

και β) ύψους 300 € αν η δήλωση γίνει μετά την παρέλευση 90 ημερών από την λήξη της μηνιαίας προθεσμίας

Όσον αφορά στην επιβολή προστίμων για εκπρόθεσμη δήλωση, πριν την ισχύ του ν. 4144/2013 (8-5-2013), ισχύουν οι προγενέστερες διατάξεις, δηλαδή το άρθρο 49 του ν.344/1976, όπως ίσχυε δηλ. 4,5 € και 13,5 € αντίστοιχα

Β) με Συμβολαιογραφική Πράξη.

Η λύση του γάμου απαγγέλλεται με έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4509/2017 (201 Α΄).

Προθεσμία Δήλωσης:

Η λύση του γάμου με την έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων επέρχεται με την κατάθεση αντιγράφου της Συμβολαιογραφικής Πράξης στο Ληξιαρχείο, δεν υφίσταται εκπρόθεσμο δήλωσης λύσης γάμου, (κατατίθεται μόνο στο Ληξιαρχείο όπου έχει καταχωρηθεί η σύσταση του γάμου).  

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

  • Συμβολαιογραφική Πράξη Γάμου
  • Αν ο γάμος είναι θρησκευτικός, απαιτείται Διαζευκτήριο από την Ι.Μ.  
  • ΑΜΚΑ και ΑΦΜ πρώην συζύγων
  • Αστυνομική ταυτότητα του δηλούντα

Υπόχρεοι για τη δήλωση: Οι σύζυγοι (ένας από τους δύο) ή άλλο πρόσωπο εφοδιασμένο με ειδική εντολή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο

Αρμόδιοι υπάλληλοι: 

Ληξίαρχος Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας :
Γκιώνης Κωνσταντίνος, 2744360132, gionis@loutraki.gr  

Ληξίαρχος Δ.Κ. Ισθμίας :
Ρουστέμη Πηγή, 2741 0 37211, pigi.roustemi@loutraki.gr  

Ληξίαρχος Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων :
Μάνδρα Ευδοκία, 2741 360 431, mandra@loutraki.gr  

Κατηγορίες :Προς Πολίτες, Ληξιαρχείο
2018-06-20T12:23:55+00:00 Μάρτιος 20th, 2018|
Επιστροφή