Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης και πετρελαίου θέρμανσης

Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης και πετρελαίου θέρμανσης

Sorry, this entry is only available in Greek. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

 

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 


Για συμμετοχή σε διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση των 5ου και  6ου τμηματικών προϋπολογισμών της υπ’ αριθμ. 81/2018 μελέτης και την ανάδειξη προµηθευτή/ών για την προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης και πετρελαίου θέρμανσης του ν.π.δ.δ. του Δήμου, Δ.Ο.Κ.Ο.Π.Α.Π. χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των αρχικών όρων της σύμβασης όπως αυτοί περιγράφονται στην από 20/12/2018 διακήρυξη.


Λαμβάνοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2.Την υπ’ αριθμ. 81/2018 μελέτη της Δ/νσης Καθ/τας & Διαχ/σης Απορ/των του Δήμου, η οποία αφορά την προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών  για κίνηση μεταφορικών μέσων και πετρελαίου θέρμανσης του Δήμου και του ν.π.δ.δ. αυτού, προϋπολογισμού δαπάνης 636.479,95 € και προστιθεμένου του ΦΠΑ εξ € 152.755,19 € συνολικής δαπάνης 789.255,14 €, και ειδικότερα τον 5ο τμηματικό προϋ/σμό αυτής (προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης) δαπάνης 6.451,25 € και τον 6ο τμηματικό προϋ/σμό αυτής (προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης) δαπάνης 6.451,20 € πλέον ΦΠΑ, που αφορούν τον Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.

3.Την διακήρυξη με ΑΔΑΜ 19PROC004347019 και την υπ΄αριθμ. 920/17-01-2019 (ΑΔΑ 64ΙΘΩΛ3-Ρ7Ι) περιληπτική διακήρυξη.

4.Τη  δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό 2019/S 014-028132

5.Το από 28-02-2019 (1ο) Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής για την αποσφράγιση & αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών του οικείου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, που διενεργήθηκε μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (με α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 69480), για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας από το οποίο προκύπτει ότι δεν υποβλήθηκαν προσφορές για τον 5ο και 6ο τμηματικό προϋπολογισμό της 81/2018 μελέτης που αφορούν τις προμήθειες του Δ.Ο.Κ.Ο.Π.Α.Π.

6.Την υπ΄αριθμ. 41/2019 (ΑΔΑ 6ΞΑ1ΩΛ3-ΡΔΓ) Α.Ο.Ε. περί έγκρισης του ανωτέρω πρακτικού, ματαίωσης του διαγωνισμού ως προς τον 5ο & 6ο τμηματικό προϋ/σμό της μελέτης και εισήγησης στο Δ.Σ. για την ανάθεσή τους με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση και χωρίς τροποποίησης των όρων της σύμβασης.

7.Την υπ΄αριθμ. Δ36/2019 θετική γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. για τη διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, κατά τη διάταξη του άρθρου 32 παρ. 2 περ. α΄του ν. 4412/2016 για την ανάθεση σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του ΔΟΚΟΠΑΠ (5ος και 6ος τμηματικοί προϋπολογισμοί).

8.Την υπ΄αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ 6Ε22ΩΛ3-ΨΝΘ) σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε


Τους ενδιαφερόµενους να λάβουν µέρος στην από το νόµο προβλεπόµενη διαδικασία διαπραγµάτευσης για την προµήθεια καυσίμων, λιπαντικών & πετρελαίου θέρμανσης, προς κάλυψη αναγκών του ν.π. του Δήμου, Δ.Ο.Κ.Ο.Π.Α.Π., συνολικού προϋπολογισµού 12.902,45 € πλέον το ΦΠΑ, όπως περιγράφονται στην από 20/12/2018 διακήρυξη, για τα οποία ο προηγηθείς διαγωνισµός απέβη άγονος, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του ν. 4412/2016, άρθρο 32, παρ. 2, περ. α. Ο συνολικός προϋπολογισµός, όπως διαµορφώνεται ανά τμηματικό προϋπολογισμό, έχει ως εξής:

 

α/α

.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

CPV

ΦΟΡΕΑΣ

ΠΟΣΟ

ΠΡΟΫΠΟΛ. ΜΕ ΦΠΑ 24%

5ος

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ

09132100-4

ΔΟΚΟΠΑΠ

6.451,25

7.999,55

6ος

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

09135100-5

ΔΟΚΟΠΑΠ

6.451,20

7.999,49

ΣΥΝΟΛΟ

12.902,45

15.999,04

 

Τρόπος -Χρόνος Υποβολής Προσφορών

Η διαδικασία διαπραγµάτευσης θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος (α/α συστήµατος του
αρχικού διαγωνισµού 69480).

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα πρόσκληση στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα άρθρα 36 και 37 του ν. 4412/2016, καθώς και στο άρθρο 15 της υπ’ αριθμ. 56902/215/19-05-2017 (1924/Β’) Απόφασης Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».

 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΗ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η ∆ιαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

16-05-2019

16-05-2019

23-05-2019
ώρα  15:00

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθµίσει τα της συνέχειας του διαγωνισµού µε σχετική ανακοίνωσή της.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά συµµετοχής, την τεχνική και την Οικονοµική προσφορά σύµφωνα µε τα  οριζόµενα στην από 20/12/2018 διακήρυξη.


Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης παρέχονται στα τηλέφωνα:

 

  • 2744360167  Αρμόδιος για πληροφορίες Καλογήρου Μελπομένη

 

(όσον αφορά τη διακήρυξη)

 

  • 2744360169, Αρμόδια για πληροφορίες Στεργίου Αθηνά

 

(όσον αφορά τη διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ)

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων www.loutrakiagioitheodoroi.gr, στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στους Πίνακες Ανακοινώσεων των Δημοτικών Καταστημάτων.

Προθεσμία υποβολής : 23/05/2019 15:00:00

Συνημμένα :
  • Πρόσκληση       
2019-05-17T18:05:06+00:00 Μάιος 17th, 2019|
Back