Προμήθεια οικοδομικών υλικών και υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων

Προμήθεια οικοδομικών υλικών και υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων

Sorry, this entry is only available in Greek. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων προκηρύσσει
συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες οικονομικές προσφορές, με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά ομάδα (σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 86 και 117 του Ν. 4412/2016), για την εκτέλεση της
προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια οικοδομικών υλικών και υλικών συντήρησης και
επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων”, για χρονικό
διάστημα δέκα (10) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής
σύμβασης, ενδεικτικού προϋπολογισμού #49.575,20# €, συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 51/2019 μελέτη της Δ/νσης Τ.Υ. &
Υπηρεσιών Δόμησης.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 30η Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα
09:30 πμ. (10:00 πμ. λήξη παραλαβής προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα
Λουτρακίου Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον τριμελούς Επιτροπής.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ ́ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο
(4) της σχετικής διακήρυξης.
Οι διαγωνιζόμενοι πέραν της Οικονομικής προσφοράς πρέπει να
προσκομίσουν και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο (8) της
αναλυτικής διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.),
του Ν.4412/2016 και των λοιπών νομοθετικών διατάξεων, διαταγμάτων,
αποφάσεων και εγκυκλίων, όπως ισχύουν.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία των υπηρεσιών
του Δήμου μας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Παπαδημητρόπουλος
Μιλτιάδης, τηλ. 2744 360162).

Προθεσμία υποβολής : 30/07/2019 10:00:00

Συνημμένα :
  • Περίληψη Διακήρυξης       
  • Διακήρυξη      
  • Μελέτη      
  • ΤΕΥΔ      
2019-07-17T16:30:38+00:00 Ιούλιος 17th, 2019|
Back