ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΓΙΑ ΑμεΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΓΙΑ ΑμεΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Sorry, this entry is only available in Greek. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την προμήθεια: ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΓΙΑ ΑμεΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΄΄ της ενταγμένης Πράξης με MIS 5021747 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
Διεύθυνση: ΙΑΣΟΝΟΣ 1 & ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ
Τηλέφωνο: 00302744069000
Τίτλος: «΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΓΙΑ ΑμεΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΄΄
Προμήθειες – εκτιμώμενη αξία: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΓΙΑ ΑμεΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ εκτιμώμενης αξίας 192.200,00 € πλέον ΦΠΑ(13% &
24%.

Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι αναβάθμιση των υποδομών του παραθαλάσσιου μετώπου σε τέσσερεις (4) παραλίες του Δήμου Λ-Π-Αγ.Θ. ( Νεράιδα Λουτρακίου, λίμνης Βουλιαγμένης, Ισθμίων και Αγίων Θεοδώρων), στα πλαίσια της νομοθετημένης διασφάλισης της ισότιμης πρόσβασης των ΑμεΑ και άλλων κατηγοριών ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα (ηλικιωμένοι, εγκυμονούσες, άτομα με μειωμένη όραση, κ.λπ.) στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, τόσο σε συνήθεις συνθήκες όσο και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
Πρόκειται για παρεμβάσεις που διασφαλίζουν την αυτονομία, άνεση και ασφάλεια των ΑμΕΑ τόσο στην ακτή όσο και στη θάλασσα.
Οι υποδομές αυτές περιλαμβάνουν την προμήθεια εξοπλισμού και την τοποθέτηση του στα κατάλληλα σημεία ανά παραλία (σε σύνολο τεσσάρων παραλιών)

Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. ήτοι :
Α). 3. 176,00€ (τρεις χιλιάδες εκατόν εβδομήντα έξι ευρώ) για τον 1ο ΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
Β). 324,00€ (τρακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ) για τον 2ο ΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Γ). 176,00€ (εκατόν εβδομήντα έξι ευρώ) για τον 3ο ΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
Δ). 168,00€ (εκατόν εξήντα οκτώ ευρώ) για τον 4ο ΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ.

Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 29 Απριλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 15/05/2020 και ώρα 23:55.

Προθεσμία υποβολής : 15/05/2020 23:55:00

Συνημμένα :
  • Περιληπτική διακήρυξη       
  • Διακήρυξη ΚΗΜΔΗΣ      
  • ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗΣ      
  • Διακήρυξη με παραρτήματα      
2020-04-27T12:42:48+00:00 Απρίλιος 27th, 2020|
Back