Εκμίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου – Γενικού Λυκείου Αγίων Θεοδώρων

Εκμίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου – Γενικού Λυκείου Αγίων Θεοδώρων

Sorry, this entry is only available in Greek. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την ανάγκη εκμίσθωσης του κυλικείου του Γυμνασίου – Γενικού Λυκείου
Αγίων Θεοδώρων το Ν.Π.Δ.Δ « Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου
Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων»,
Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθμ. ΚΥΑ Φ2/1553/129578/Δ1/04-08-2016 (ΦΕΚ 2646Β/25-08-2016) η
οποία τροποποιεί την ΚΥΑ 64321/Δ4/15-5-2008 Απόφαση ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ (ΦΕΚ
1003/τ. Β ́/30-5-2008), Περί λειτουργίας κυλικείων Δημοσίων Σχολείων.
2. Την υπ ́αριθμ. 115/2020 Πράξη Προέδρου της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής
του Δήμου με την οποία Συγκρότησε την τριμελή Επιτροπή που θα είναι
αρμόδια για τη Διενέργεια του Διαγωνισμού.
3. Την αριθμ. 19/2020 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής
Επιτροπής B/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων
Θεοδώρων.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της προκήρυξης αυτής δεν προκαλείται
πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για την
ανάδειξη πλειοδότη για την ανάθεση εκμετάλλευσης του σχολικού κυλικείου του
Γυμνασίου – Γενικού Λυκείου Αγίων Θεοδώρων, τον οποίο θα διενεργήσει η
Επιτροπή που ορίσθηκε με την υπ ́άριθμ. 115/2020 Πράξη Προέδρου και
επικυρώθηκε με την υπ ́άριθμ.19/2020 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της
Σχολικής Επιτροπής.
Ο Διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διεξαχθεί την 8η
ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10.00 π.μ έως 10.30 π.μ (η οποία
ορίζεται και ως ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών), ενώπιον της Επιτροπής
Διενέργειας του Διαγωνισμού, στον χώρο του Δημαρχιακού Μεγάρου επί της
οδού Ιάσονος & Εθν. Αντίστασης 1, Λουτράκι.
Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην αρμόδια για τη διενέργεια του
Διαγωνισμού Επιτροπή την ημέρα και κατά την ώρα διεξαγωγής του
Διαγωνισμού και θα πρωτοκολλούνται στο πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής.
Το κυλικείο θα λειτουργήσει σε δικό του χώρο, εντός του Σχολικού
Συγκροτήματος. Οι μαθητές που φοιτούν στο σχολείο ανέρχονται περί στους 300.
Όσοι θα παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών
λαμβάνουν γνώση όλων των στοιχείων και των προσφορών όσων συμμετέχουν στο
διαγωνισμό.
Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στους
ενδιαφερόμενους ως εκπρόθεσμες.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Προθεσμία υποβολής : 08/07/2019 10:30:00

Συνημμένα :
  • Προκήρυξη       
2020-06-03T15:55:39+00:00 Ιούνιος 3rd, 2020|
Back