Εκμίσθωση του κυλικείου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Λουτρακίου

Εκμίσθωση του κυλικείου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Λουτρακίου

Sorry, this entry is only available in Greek. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την ανάγκη εκμίσθωσης του κυλικείου του 3ου Δημοτικού Σχολείου
Λουτρακίου το Ν.Π.Δ.Δ «Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Λουτρακίου –
Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων»,
Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθμ. ΚΥΑ Φ2/1553/129578/Δ1/04-08-2016 (ΦΕΚ 2646Β/25-08-2016) η
οποία τροποποιεί την ΚΥΑ 64321/Δ4/15-5-2008 Απόφαση ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ (ΦΕΚ
1003/τ. Β ́/30-5-2008), Περί λειτουργίας κυλικείων Δημοσίων Σχολείων.
2. Την υπ ́αριθμ.118/29/5/2020 Πράξη Προέδρου της Α/θμιας Σχολικής
Επιτροπής του Δήμου με την οποία Συγκρότησε την Τριμελή Επιτροπή που
θα είναι αρμόδια για τη Διενέργεια του Διαγωνισμού.
3. Την αριθμ. 15/2020 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής
Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων
Θεοδώρων.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της προκήρυξης αυτής δεν προκαλείται
πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για την
ανάδειξη πλειοδότη για την ανάθεση εκμετάλλευσης του σχολικού κυλικείου του
3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, τον οποίο θα διενεργήσει η Επιτροπή που
ορίστηκε με την υπ ́αριθμ. 118/2020 Πράξη Προέδρου και επικυρώθηκε με την
υπ ́άριθμ.15/2020 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής.
Ο Διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διεξαχθεί Δημόσια
την 10η
ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10.00 π.μ έως 10.30 π.μ (η
οποία ορίζεται και ως ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών), ενώπιον της
Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, στον χώρο του Δημαρχιακού Μεγάρου
επί της οδού Ιάσονος & Εθν. Αντίστασης 1, Λουτράκι.
Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην αρμόδια για τη διενέργεια του
Διαγωνισμού Επιτροπή την ημέρα και κατά την ώρα διεξαγωγής του
Διαγωνισμού και θα πρωτοκολλούνται στο πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής.
Το κυλικείο θα λειτουργήσει σε δικό του χώρο, ο οποίος βρίσκεται εντός
της σχολικής μονάδας. Οι μαθητές που φοιτούν στο σχολείο ανέρχονται περί τους
228.
Όσοι θα παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών
λαμβάνουν γνώση όλων των στοιχείων και των προσφορών όσων συμμετέχουν στο
διαγωνισμό.
Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στους
ενδιαφερόμενους ως εκπρόθεσμες.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Προθεσμία υποβολής : 10/07/2020 10:30:00

Συνημμένα :
  • Προκήρυξη       
2020-06-03T15:53:46+00:00 Ιούνιος 3rd, 2020|
Back