Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 93/2020

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
93/2020
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2020-05-11 07:49
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού
προμήθειας φορτηγού με υδραυλική αρπάγη & υδραυλικό γερανό
(μελ. 52/2019).

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά Π λ ε ι ο ψ η φ ί α
(μειοψηφούσης της κας Κόντη Κασσιανής)

1. Εγκρίνει τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια φορτηγού με
υδραυλική αρπάγη & υδραυλικό γερανό”, κατόπιν διεξαγωγής ανοικτού, ηλεκτρονικού
διαγωνισμού και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

2. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 52/2019 της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης με τίτλο “Προμήθεια φορτηγού με υδραυλική
αρπάγη & υδραυλικό γερανό”, καθώς και τους όρους διακήρυξης ανοικτού,
ηλεκτρονικού διαγωνισμού, ο οποίος θα διεξαχθεί με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή), για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας και για χρονικό
διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης,
ενδεικτικού προϋπολογισμού #161.944,00# €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

2020-05-11T19:49:41+00:00 Μάιος 11th, 2020|
Back