Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 91/2020

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
91/2020
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2020-04-15 03:27
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας μεταχειρισμένου ερπυστριοφόρου φορτωτή (μελ. 2/2020). Συγκρότηση επιτροπής.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά Π λ ε ι ο ψ η φ ί α

(μειοψηφούσης της δ.σ. Κόντη Κασσιανής)

 

1.Εγκρίνει τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας ενός μεταχειρισμένου ερπυστριοφόρου φορτωτή, προϋπολογισμού δαπάνης 28.200,00 € και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ εξ € 6.768,00 συνολικής δαπάνης 34.968,00 €, κατόπιν διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

2.Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ΄αριθμ. 2/2020 μελέτης της Δ.Τ.Υ.  & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου για την προμήθεια ενός μεταχειρισμένου ερπυστριοφόρου φορτωτή, καθώς και τους όρους διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανωτέρω προμήθεια.

3.Συγκροτεί Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την εν θέματι προμήθεια αποτελουμένη από τους κάτωθι δημοτικούς υπαλλήλους :

α.Μελέτη Κων/νο κλάδου ΠΕ5 – Μηχανολόγων Μηχανικών με αναπληρώτριά του την Καλογήρου Μελπομένη κλάδου ΠΕ5 – Μηχανολόγων Μηχανικών,

β.Θεοδώρου Νικόλαο κλάδου ΔΕ27- Ηλεκτροτεχνίτη αυτοκινήτων με αναπληρωτή του τον Λούκο Αθανάσιο κλάδου ΔΕ Μηχανοτεχνιτών αυτοκινήτων,

γ.Πέππα Βασίλειο κλάδου ΔΕ29 – Οδηγών με αναπληρωτή του τον Γκίκα Σπυρίδωνα κλάδου ΔΕ – Χειριστών σαρώθρου.

2020-04-15T15:27:37+00:00 Απρίλιος 15th, 2020|
Back