Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 90/2020

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
90/2020
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2020-04-13 03:28
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσίας αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων στη Δ. Ε. Αγ. Θεοδώρων.Συγκρότηση Επιτροπής.

Περίληψη:

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      κατά Π λ ε ι ο ψ η φ ί α

(μειοψηφούσης της κας Κόντη Κασσιανής)

 

 

 • Εγκρίνει τον τρόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο “Αποκομιδή Ογκωδών Αντικειμένων στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων” κατόπιν διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής.
 • Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 8/2020 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης, με τίτλο “Αποκομιδή Ογκωδών Αντικειμένων στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων”, καθώς και τους όρους διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, κατά τα ανωτέρω για την εκτέλεση της εν λόγω υπηρεσίας, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, ενδεικτικού προϋπολογισμού #32.736,00# €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 • Συγκροτεί την επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης προσφορών της υπηρεσίας με τίτλο “Αποκομιδή Ογκωδών Αντικειμένων στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων”, αποτελούμενη από τα κάτωθι μέλη:

 • Α/Α

  ΤΑΚΤΙΚΑ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

  1.

  ΛΑΜΠΡΟΥ Νικολέττα του Αθανασίου

  ΠΕ13 ΒΙΟΛΟΓΩΝ

  ΑΝΤΩΝΙΟΥ Παναγιώτα του Ιωάννη

  ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚOY

  2.

  ΓΚΙΚΑΣ Σπυρίδων του Παρασκευά

  ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ

  ΠΕΠΠΑΣ Βασίλειος του Σπυρίδωνος

  ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ

  3.

  ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ Κων/να του Νικολάου

  ΔΕ χειριστών Η/Υ

  ΤΟΓΙΑΣ Ανδρέας του Δημητρίου

  ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

  Πρόεδρος   ΛΑΜΠΡΟΥ Νικολέττα

 

 

2020-04-15T15:31:28+00:00 Απρίλιος 13th, 2020|
Back