Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 90/2019

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
90/2019
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2019-04-25 03:55
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου επί των υπ΄αριθμ. καταχ.407, 409, 411, 413 & 415/28-03-2019 προσφυγών της Ανώνυμης Βιομηχανικής Εμπορικής Μεταλλευτικής και Ναυτιλιακής Εταιρείας SULPHUR ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ κατά Δήμου.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   – Ο μ ό φ ω ν α

Διορίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου τον κ. Κωνσταντίνου Κων/νο, προς τον οποίο παρέχει την εντολή και το δικαίωμα να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου  (Τμήμα 1ο Μονομελές) στις 9 Μαϊου 2019, ημερομηνία συζήτησης των στο προοίμιο αναφερομένων προσφυγών με αριθμό καταχώρησης  ΠΡ4/04-01-2010 και ΠΡ89/07-06-2010 της εταιρείας SULPHUR ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ κατά της εγγραφής της σε βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού και δημοτικού φόρου, καθώς και σε κάθε νέα, μετά από αναβολή, συζήτησή τους καθώς και ενώπιον των δικαστηρίων που θα δικάσουν κατ΄έφεση την υπόθεση αυτή,   και γενικά να ενεργήσει οτιδήποτε επιβάλλεται για την υποστήριξη των δημοτικών συμφερόντων και τη διεκπεραίωση της διδομένης με την παρούσα απόφαση σ’ αυτόν εντολής μας.

2019-05-03T15:57:25+00:00 Απρίλιος 25th, 2019|
Back