Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 89/2019

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
89/2019
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2019-04-25 03:52
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου επί προσφυγής Σιάχρα Γεωργίου του Χρήστου κατά Δήμου

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   – Ο μ ό φ ω ν α

 

Διορίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου για την προκειμένη υπόθεση, την κα Χρισταρά Παρασκευή, προς την  οποία παρέχει την εντολή και το δικαίωμα να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου (Τμήμα 2ο Μονομελές) στις 9 Μαϊου 2019,  ημερομηνία συζήτησης της στο προοίμιο αναφερομένης με αριθμό καταχώρησης ΠΡ189/06-07-2017 προσφυγής του Σιάχρα Γεωργίου του Χρήστου κατά του Δήμου και της εγγραφής του σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων έτους 2013, και σε κάθε νέα, μετά από αναβολή, συζήτησή της, καθώς και ενώπιον των δικαστηρίων που θα δικάσουν κατ΄έφεση την υπόθεση αυτή, και γενικά να ενεργήσει oτι,δήποτε επιβάλλεται για την υποστήριξη των δημοτικών συμφερόντων και τη διεκπεραίωση της διδομένης με την παρούσα απόφαση σε αυτήν εντολής μας.

2019-05-03T15:54:59+00:00 Απρίλιος 25th, 2019|
Back