Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 88/2019

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
88/2019
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2019-04-25 03:50
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου επί ανακοπής Γεωργίου Αγγελίδη του Κων/νου κατά Δήμου.
.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   – Ο μ ό φ ω ν α

 

Διορίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου για την προκειμένη υπόθεση, την κα Χρισταρά Παρασκευή, προς την  οποία παρέχει την εντολή και το δικαίωμα να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου (Τμήμα 1ο Μονομελές) στις 9 Μαϊου 2019,  ημερομηνία συζήτησης της στο προοίμιο αναφερομένης με αριθμό καταχώρησης ΑΠ59/09-07-2015 ανακοπής αρθρ. 72,73,74 επ. ΚΕΔΕ – αγωγής αναγνώρισης ανυπαρξίας χρέους και αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης του Αγγελίδη Γεωργίου του Κων/νου κατά της από 23-04-2015 ατομικής ειδοποίησης οφειλών του προς τον Δήμο με συνημμένη κατάσταση συγκεντρωτικών στοιχείων φερομένων οφειλών του, και σε κάθε νέα, μετά από αναβολή, συζήτησή της, καθώς και ενώπιον των δικαστηρίων που θα δικάσουν κατ΄έφεση την υπόθεση αυτή, και γενικά να ενεργήσει oτι,δήποτε επιβάλλεται για την υποστήριξη των δημοτικών συμφερόντων και τη διεκπεραίωση της διδομένης με την παρούσα απόφαση σε αυτήν εντολής μας.

2019-05-03T15:52:13+00:00 Απρίλιος 25th, 2019|
Back