Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 221/2019

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
221/2019
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2019-09-26 03:02
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κατά Αλέξανδρου Θυμή.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   – Ο μ ό φ ω ν α

 

Διορίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4623/2019, πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου τον κ. Παπακωνσταντίνου  Κωνσταντίνο, προς τον οποίο παρέχει την εντολή και το δικαίωμα να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά του Θυμή Αλεξάνδρου αναφορικά με την επίταξη ακινήτου του, κατόπιν της υπ΄αριθμ. 107/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία επίταξής του, και να παρευρεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου κατά την ημερομηνία συζήτησής τους, καθώς και σε κάθε νέα, μετά από αναβολή, συζήτησή τους καθώς και ενώπιον των δικαστηρίων που θα δικάσουν κατ΄έφεση την υπόθεση αυτή,   και γενικά να ενεργήσει οτιδήποτε επιβάλλεται για την υποστήριξη των δημοτικών συμφερόντων και τη διεκπεραίωση της διδομένης με την παρούσα απόφαση σ’ αυτόν εντολής μας.  

Εγκρίνει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, βάσει των ελαχίστων δικηγορικών αμοιβών,  στο συνολικό ποσόν των 1.326,80 € σύμφωνα με την προσφορά του.

2019-09-26T15:02:38+00:00 Σεπτέμβριος 26th, 2019|
Back