Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 217/2019

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
217/2019
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2019-09-26 03:19
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

΄Εγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της υπηρεσίας παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών στείρωσης, εμβολιασμού, ηλεκτρονικής σήμανσης και αποπαρασίτωσης σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς 2019 – 2020 (37/2019 μελ.).

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   – Ο μ ό φ ω ν α

 

1.Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 2ο/20-08-2019 πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και εισήγησης για ανάδειξη αναδόχων της υπηρεσίας ”Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στείρωσης, εμβολιασμού, ηλεκτρονικής σήμανσης και αποπαρασίτωσης σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς Δήμου 2019-2020”, και 

 

2.Κατακυρώνει τη σύμβαση για την εκτέλεση της υπηρεσίας αυτής στους κτηνιάτρους Ιωάννη Π. ΛΕΚΚΑ και Μαρία Γ. ΜΠΕΛΙΒΑΝΗ, κατανέμοντάς την σε αυτούς ισομερώς, λόγω ισότιμων προσφορών (άρθρο 5 της μελέτης), καθότι οι προσφορές τους ήταν πλήρεις, σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 37/2019 μελέτης, ήτοι έναντι ποσού 14.300,00 € σε έκαστον εξ αυτών, πλέον ΦΠΑ.

Ως χρόνος παροχής της εν λόγω υπηρεσίας ορίζεται το χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών.

Κατά το ανωτέρω διάστημα, έκαστος κτηνίατρος θα παρέχει τις υπηρεσίες του σε  εκατόν πενήντα (125) ζώα κατά ανώτατο αριθμό, περιθάλποντας μέχρι  δύο (2) ζώα την εβδομάδα.

3.Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή των οικείων συμβάσεων.

 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίησή της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 του ν.  4412/2016.

 

2019-09-26T15:20:17+00:00 Σεπτέμβριος 26th, 2019|
Back