Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 198/2019 (ορθή επανάληψη)

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
198/2019
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2020-05-11 07:36
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου με τίτλο: “Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε αγροτικούς δρόμους εντός των ορίων του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων”.

Περίληψη:

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο μ ό φ ω ν α

 

Α. Εγκρίνει τον τρόπο εκτέλεσης του έργου “Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε αγροτικούς δρόμους εντός των ορίων του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ.  Θεοδώρων”, κατόπιν διεξαγωγής ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Β. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 78/2018 μελέτης του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ/νσης Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης με τίτλο: “Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε αγροτικούς δρόμους εντός των ορίων του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ.  Θεοδώρων”, καθώς και τους όρους διακήρυξης ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, ο οποίος θα διεξαχθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την εκτέλεση του εν λόγω έργου, και για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, ενδεικτικού προϋπολογισμού #799.800,00# €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

2020-05-11T19:36:24+00:00 Μάιος 11th, 2020|
Back