Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 156/2019

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
156/2019
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2019-07-22 09:17
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσίας αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας (45/2019 μελ.).

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο μ ό φ ω ν α

 

  1. Εγκρίνει τον τρόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο “Αποκομιδή Ογκωδών Αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας” κατόπιν διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής.
  2. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 45/2019 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας & Διαχείρισης Απορριμμάτων, με τίτλο “Αποκομιδή Ογκωδών Αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας”, καθώς και τους όρους διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, κατά τα ανωτέρω για την εκτέλεση της εν λόγω υπηρεσίας, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, ενδεικτικού προϋπολογισμού #47.616,00# €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

2019-07-22T21:17:49+00:00 Ιούλιος 22nd, 2019|
Back