Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 154/2019

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
154/2019
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2019-07-17 03:27
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Εισήγηση μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο μ ό φ ω ν α

 

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την μερική αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους, σύμφωνα με την από 15-07-2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, ως κάτωθι:

Α

Μεταφέρει πίστωση 3.400,00 € στο αποθεματικό του Δήμου από τον Κ.Α. 10-6643.001 με τίτλο “Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση δημοτικών κτιρίων (συνεχιζόμενη σύμβαση)” και ακολούθως μεταφέρει ισόποση πίστωση από το αποθεματικό στους κάτωθι Κ.Α.:

 

Κ.Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ

30-6411.001

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχιζόμενη σύμβαση)

4.000,00

100,00

4.100,00

30-6641

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

13.400,00

3.100,00

16.500,00

10-6643.002

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση δημοτικών κτιρίων

23.800,00

100,00

23.900,00

15-6644.001

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση κτιριακών εγκατάστασεων και δεξαμενών κολύμβησης Δημοτικού κολυμβητηρίου Λουτρακίου(συν.)

161.200,00

100,00

161.300,00

 

Β

Σχετικά με την ορθή εγγραφή πίστωσης ποσού 264.100,00 € στον Κ.Α. εξόδων 20-6641.002 με τίτλο “Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (νέα σύμβαση)”, σύμφωνα με την μελέτη 81/2018 και λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

  • το 4483/15-3-2019 Συμφωνητικό Δήμου μας (απ’ ευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγοντος)  
  • τα 250-494-584 Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής με τα οποία έχει ενταλματοποιηθεί συνολικό ποσό 35.657,22€ στον Κ.Α. 20-6641.001 (από το 4483/15-3-2019 συμφωνητικό)
  • ότι το ποσό που προκύπτει από την αφαίρεση 264.100,00 – 35.657,22  είναι 228.442,78 €

 

Εγγράφει πίστωση 228.442,78 € στον Κ.Α. 20-6641.002 σύμφωνα με τα παραπάνω ως εξής (μεταφορά πιστώσεων διαμέσου της ανταποδοτικής υπηρεσίας προκειμένου να υπάρχει ισοσκέλιση) :

 

Κ.Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ

20-6641.001

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχιζόμενη σύμβαση)

306.100,00

-228.442,78

77.657,22

20-6641.002

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (νέα σύμβαση)

0,00

228.442,78

228.442,78

 

Από τις ανωτέρω αυξομειώσεις δεν μεταβάλλεται το αποθεματικό και δεν επηρεάζεται το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

Ως προς την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των ανωτέρω πιστώσεων, αυτή θα γίνει σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν για την κάθε περίπτωση.

2019-07-17T15:27:48+00:00 Ιούλιος 17th, 2019|
Back