Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 153/2020

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
153/2020
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2020-07-03 01:22
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 63/2020 Α.Ο.Ε. (σε ορθή επανάληψη)
περί αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Περίληψη:

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     κατά   Π λ ε ι ο ψ η φ ί α

(μειοψηφούντος του κ. Μουζάκη Αθανάσιου)

 

Τροποποιεί την υπ’ αριθ. 63/2020 (σε ορθή επανάληψη) Α.Ο.Ε. και εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 42/2020 (σε ορθή επανάληψη) Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και την τελική διαμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους, σύμφωνα με την από 29-05-2020 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου και τις σχετικές παρατηρήσεις της υπ’ αριθ. 69252/27-05-2020 Απόφασης Συντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι., ως κάτωθι:

ΕΣΟΔΑ

       

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ

1328.021

Χρηματοδότηση για δημιουργία δομής Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Λουτρακίου (ΟΠΣ 5037877 -Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα  και Καινοτομία 2014-2020)

389.500,00

6.200,00

395.700,00

1322.014

Επιχορήγηση για Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων Π.Ε. Κορινθίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018 που πρακάλεσαν πλημμύρες, κατολισθήσεις και τις φυσικές καταστροφές της 23ης Ιουλίου 2018

3.359.999,92

-192.911,03

3.167.088,89

 

ΣΥΝΟΛO 

 

-186.711,03

 

 

  ΣΥΝΟΛΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2020    (με την 42/2020)                

36.514.165,27

 

 

 

ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ

-186.711,03

 

 

 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2020

36.327.454,24

 

 

ΕΞΟΔΑ

       

Κ.Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ

00-6726.001

Τέλος λαϊκών αγορών προς απόδοση σε Περιφέρεια 

39.387,52

-31.619,27

7.768,25

-9111

Αποθεματικό (μείωση αποθεματικού ισόποση με την μείωση που έχει προκληθεί στα έσοδα)

364.745,32

-186.711,03

178.034,29

-9111

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΣΥΝΟΛΟ)

178.034,29

31.619,27

209.653,56

 

  ΣΥΝΟΛΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ 2020           (με την 42/2020)           

36.514.165,27

 

 

 

ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ

-186.711,03

 

 

 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2020

36.327.454,24

 

 

 

Από τις ανωτέρω μεταβολές μειώνεται το αποθεματικό του Δήμου και διαμορφώνεται στο ποσό των 209.653,56 €. 

Από τις ανωτέρω μεταβολές εσόδων – εξόδων το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 θα μειωθεί κατά 186.711,03 ευρώ και θα διαμορφωθεί  από τα 36.514.165,27 στα 36.327.454,24 €.

 

Ως προς την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των ανωτέρω πιστώσεων, αυτή θα γίνει σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν για την κάθε περίπτωση.

 

2020-07-06T22:25:17+00:00 Ιούλιος 3rd, 2020|
Back