Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 152/2020

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
152/2020
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2020-06-05 02:57
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Λήψη απόφασης περί ματαίωσης ή μη της διαδικασίας
διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την εκπόνηση
της μελέτης εφαρμογής του συστήματος ενεργειακής
αναβάθμισης του ανοικτού κολυμβητηρίου.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά Π λ ε ι ο ψ η φ ί α
(μειοψηφούντων των κ.κ. Μουζάκη και Σταυρόπουλου)

Τη ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης “Οριστική
μελέτη εφαρμογής του συστήματος ενεργειακής αναβάθμισης του ανοικτού δημοτικού
κολυμβητηρίου Λουτρακίου”, σύμφωνα με το από 04-06-2020 υπηρεσιακό σημείωμα της
Δ/νσης Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης, καθότι οι οικονομικές παράμετροι που σχετίζονται με
την διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς με την προσθήκη της δεύτερης κολυμβητικής
δεξαμενής και απαιτείται η επανασύνταξη του πινακίου αμοιβής της μελέτης.

2020-06-05T14:57:19+00:00 Ιούνιος 5th, 2020|
Back