Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 148/2019

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
148/2019
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2019-07-02 04:53
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας υλικών (λαμπτήρες κλπ) για τη συντήρηση δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων (μελ. 43/2019).

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο μ ό φ ω ν α

 

  1. Εγκρίνει τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας “Προμήθεια υλικών (λαμπτήρες κλπ) για τη συντήρηση δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων”, κατόπιν διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για κάθε τμήμα της  προμήθειας.

2. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 43/2019 μελέτη του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης με τίτλο “Προμήθεια υλικών (λαμπτήρες κλπ) για τη συντήρηση δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων”, καθώς και τους όρους διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, ο οποίος θα διεξαχθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας, και για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ενδεικτικού προϋπολογισμού #49.994,44# €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

2019-07-02T16:53:28+00:00 Ιούλιος 2nd, 2019|
Back