Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 105/2020

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
105/2020
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2020-05-27 02:19
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού εκπόνησης οριστικής μελέτης εφαρμογής του συστήματος ενεργειακής αναβάθμισης του ανοικτού κολυμβητηρίου. Συγκρότηση Επιτροπής.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο μ ό φ ω ν α

 

  1. Εγκρίνει τον τρόπο εκπόνησης της μελέτης “Οριστική μελέτη εφαρμογής του συστήματος ενεργειακής αναβάθμισης του ανοικτού κολυμβητηρίου”, κατόπιν διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.
  2.  Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 14/2020 μελέτης του Τμήματος Η/Μ ΄Εργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης με τίτλο “Οριστική μελέτη εφαρμογής του συστήματος ενεργειακής αναβάθμισης του ανοικτού κολυμβητηρίου Λουτρακίου”, καθώς και τους όρους διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, ο οποίος θα διεξαχθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την εκπόνηση αυτής, και για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ενδεικτικού προϋπολογισμού #8.471,50# €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
  3. Συγκροτεί Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την εκπόνηση της εν λόγω μελέτης, αποτελούμενη από τους κάτωθι: 

    α. Μελέτη Κων/νο – Πρόεδρο – δημοτικό υπάλληλο, με αναπληρωτή τον Παπαγρηγορίου Δονάτο – δημοτικό υπάλληλο.

    β. Καπετανόπουλο Ιωάννη – δημοτικό υπάλληλο, με αναπληρωτή τον Νικολάου Ιωάννη επίσης δημοτικό υπάλληλο και  

    γ. Παπαναστασίου Χρήστο – εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε. Πελοποννήσου, με αναπληρωτή τον Κωστήρη Γεώργιο – επίσης εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε. Πελοποννήσου.

2020-05-27T14:19:47+00:00 Μάιος 27th, 2020|
Back